Chứng nhận


CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC CỦA TẬP ĐOÀN 3M1. Chứng Nhận Chất Lượng CQ


2. Chứng Nhận ISO 9001_2008


3. Chứng Nhận ISO 1400_12004

4. Chứng Nhận Về Sáng Chế Do Hàn Quốc Cấp

5. Chứng Nhận Sản Phẩm Tránh Gây Ung Thu Da Do Skin Cancer Foundation Cấp